جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

چه سخن ها که خدا با منِ تنها دارد…

چه سخن ها که خدا با منِ تنها دارد...!

عشق رازیست که تنها به خدا باید گفت
چه سخن ها که خدا با منِ تنها دارد…!

 فاضل نظری

ﮔﻔﺘﻢ ﻣﮕﺮ ﺯ ﺭﻓﺘﻦ….

ﮔﻔﺘﻢ ﻣﮕﺮ ﺯ ﺭﻓﺘﻦ

ﮔﻔﺘﻢ ﻣﮕﺮ ﺯ ﺭﻓﺘﻦ
ﻏﺎﯾﺐ ﺷﻮﯼ ﺯ ﭼﺸﻤﻢ
ﺁﻥ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﯽ
ﺁﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺿﻤﯿﺮﯼ
ﺳﻌﺪﯼ

عشق که به ثانیه شمردن نیست…

عشق که به ثانیه شمردن نیست

عشق که به ثانیه شمردن نیست،
چنگ زدن به هر فرصت است…

شهریار وقفی پور