جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

امشب خوش‌ست با قمرم_ سعدی

سعدی

ببند یک نفس ای آسمان دریچه ‌ی صبح
بر آفتاب، که امشب خوش‌ست با قمرم
سعدی

بی هوا در کوچه پس کوچه های خیال قدم می گذارم…

چتر

چَتــــرَم را برمی دارم

بی هوا در کوچه پس کوچه های خیال قدم می گذارم

هوای دِلـــَم که ابری باشد

به آسمان کاری ندارم هر لحظه احتمال بارش می دهم

هوای دلم که ابری باشد

از پَس قرص ها هم دیگر کاری ساخته نیست

هوای دِلَـــم که ابری باشد

دوباره با خیالت خودم را آرام می کنم …