جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

من پيوسته از تو گريخته ام…

با بزرگواری تمام حاضري مرا ببخشی..

من پيوسته از تو گريخته ام
و به اتاقم ، کتابهايم ، دوستانِ ديوانه ام
و افکارِ ماليخوليائی ام پناه برده ام
قبول دارم که کلّه شق بودم
اما تو هم همواره فقط در پی اثبات سه چيز بودی :
اول آنکه در اين ارتباط بی تقصيری
دوم آنکه من مقصرم
و سوم ، با بزرگواری تمام حاضري مرا ببخشی..

 فرانتس کافکا

آدم گاهی شبیه کلاغ می شود

آدم گاهی شبیه کلاغ می شود

آدم گاهی شبیه کلاغ می شود

کسی نمی داند

می خندد یا زار می زند

هانی فرهمند