جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﻡ…

ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﻡ

ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﻮﺩﯾَﻢ ، ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻝ
ﺭﻓﺘﯽ ﻭ ﺭﻓﺖ ﺭﺍﺣﺖ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮ ﺁﺭﻣﯿﺪﻩ ﺍﻡ
ﺗﺎ ﺗﻮ ﻣﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺩﻫﯽ، ﮐﺸﺘﻪ ﻣﺮﺍ ﻓﺮﺍﻕ ﺗﻮ
ﺗﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺩﺍﺩ ﻣﻦ ﺭﺳﯽ، ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﻡ
رهی  معیری

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir