جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

با وجود قحط سالی نان برایت میخرم…

خوب می دانم عزیزم دل خوشی کم داشتی یک دل خوش نیز مادر جان برایت میخرم

با وجود قحط سالی نان برایت میخرم
نان اگر شد قیمت جان ، جان برایت میخرم
آبروی ابرها را با نگاهم می برم
من به هر قیمت شده باران برایت میخرم
در بساط من به جز این جان ناقابل که نیست
هر چه می خواهی بگو ، ارزان برایت میخرم
کم به فکر این گلیم کهنه و پوسیده باش
قالی ابریشم کاشان برایت میخرم
سوروسات روضه ات را جور خواهم کرد باز
استکان و سینی و قندان برایت میخرم
سالها سوهان روحت بودمُ با این وجود
با پس اندازم کمی سوهان برایت میخرم
از گلویت نان خوش پایین نرفته سالها
مادرم غصه نخور …. دندان برایت میخرم
خوب می دانم عزیزم دل خوشی کم داشتی
یک دل خوش نیز مادر جان برایت میخرم

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir