جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

آنگاه که غرور کسی را له می‌کنی…

دستانت را بسوی کدام آسمان دراز می‌کنی... تا برای خوشبختی خودت دعا کنی!؟

آنگاه که غرور کسی را له می‌کنی،
آنگاه که بنده‌ای را نادیده می‌انگاری ،
آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران می‌کنی،
آنگاه که شمع امید کسی را خاموش می‌کنی ،
آنگاه که حتی گوشت را می‌بندی تا صدای خرد شدن غرورش را نشنوی،
آنگاه که خدا را می‌بینی و بنده خدا را نادیده می‌گیری…
می‌خواهم بدانم،
دستانت را بسوی کدام آسمان دراز می‌کنی…
تا برای خوشبختی خودت دعا کنی!؟

 هتلیار 

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir