جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

مهم نيست تا كجا فرار كني….

مهم نيست تا كجا فرار كني

مهم نيست تا كجا فرار كني. فاصله هيچ چيز را حل نمي كند.
وقتي توفان تمام شد يادت نمي آيد چگونه از آن گذشتي٬ چطور جان به در برد.

حتي در حقيقت مطمئن نيستي توفان واقعا تمام شده باشد.

اما يك چيز مسلم است. وقتي از توفان بيرون آمدي ديگر آني نيستي كه قدم به درون توفان گذاشت.

 موراکامی . کافکا در کرانه

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir