جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

من پيوسته از تو گريخته ام…

با بزرگواری تمام حاضري مرا ببخشی..

من پيوسته از تو گريخته ام
و به اتاقم ، کتابهايم ، دوستانِ ديوانه ام
و افکارِ ماليخوليائی ام پناه برده ام
قبول دارم که کلّه شق بودم
اما تو هم همواره فقط در پی اثبات سه چيز بودی :
اول آنکه در اين ارتباط بی تقصيری
دوم آنکه من مقصرم
و سوم ، با بزرگواری تمام حاضري مرا ببخشی..

 فرانتس کافکا

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir