جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

ﺍﻧﺼﺎﻑ ﻧﯿﺴﺖ…!

ﺍﻧﺼﺎﻑ ﻧﯿﺴﺖ...!

ﺍﻧﺼﺎﻑ ﻧﯿﺴﺖ…!
ﺩﻧﯿﺎ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯼ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﺭﺍ ﺭﻭﺯﯼ ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺎﺭ ﺑﺒﯿﻨﯽ،
ﻭ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺎﺷﺪ،
ﮐﻪ ﻧﺘﻮﺍﻧﯽ ﺁﻥ ﮐﺲ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﻟﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﺑﺒﯿﻨﯽ…!

بهوميل هرابال

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir