جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

ترا من چشم در راهم شباهنگام

نیما یوشیج

ترا من چشم در راهم شباهنگام
که می گیرند در شاخ ” تلاجن” سایه ها رنگ سیاهی
وزان دلخستگانت راست اندوهی فراهم
ترا من چشم در راهم.
شباهنگام.در آندم که بر جا دره ها چون مرده ماران خفتگانند
در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سرو کوهی دام
گرم یاد آوری یا نه
من از یادت نمی کاهم
ترا من چشم در راهم

نیما یوشیج

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir