جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

اگر خدا مرا جور دیگری می خواست…

یوهان ولفگانگ فون گوته

اگر خدا مرا جور دیگری می خواست، جور دیگری خلق می کرد.
انجام کارهایی که دوست داریم زندگی را متبرک نمی کند،

بلکه دوست داشتن کارهایی که باید انجام دهیم آن را متبرک می کند.
رفتار یک انسان، آینه ای است که او چهرۀ خود را در آن نشان می دهد.

یوهان ولفگانگ فون گوته

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir