جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

امروز چه روزى است ؟

ژاک پره ور

امروز چه روزى است ؟
ما خود تمامى روزهاييم اى دوست
ما خود زندگی ايم به تمامى اى يار
يكديگر را دوست می داريم و زندگى می كنيم
زندگى می كنيم و يكديگر را دوست می داريم و
نه می دانيم زندگى چيست و
نه می دانيم روز چيست و
نه می دانيم عشق چيست .

ژاک پره ور

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir