جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

اندکی بدی در نهادِ ما …

اندکی بدی در نهادِ ما …

اندکی بدی در نهادِ تو
اندکی بدی در نهادِ من
اندکی بدی در نهادِ ما … 
و لعنت جاودانه بر تبارِ انسان فرود می‌آید.
آبریزی کوچک به هر سراچه ــ هرچند که خلوتگاهِ عشقی باشد 
شهر را
از برای آن که به گنداب در نشیند
کفایت است.

شاملو

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir