جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

تواضع یکی از بارزترین نشانه های عظمت است…

الهی قمشه ای

تواضع یکی از بارزترین نشانه های عظمت است

چون بزرگان عالم بیش از هر کسی می دانند که بزرگی درآنها نیست

بلکه آنها مجرای عبور آن عظمت وآن هنر وآن خلق خوش هستندوچه منتی بر دیگران؟

مثل اینکه روزنه بگوید این نورها که میبینید مال من است ونور کجا مال روزنه است

بلکه نور مال آفتاب است

الهی قمشه ای

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir