جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

سکوت تو جواب همه ی مسئله هاست…

فاضل نظری

بی قرار توام و در دل تنگم گله هاست
آه !بیتاب شدن عادت کم حوصله هاست
مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب
در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست
آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد؟
بال وقتی قفس پر زدن چلچله هاست
بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است
مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست
باز می پرسمت از مسئله ی دوری و عشق
و سکوت تو جواب همه ی مسئله هاست

 فاضل نظری

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir