جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

زندگی یک اتاق با دو پنجره نیست

زندگی یک اتاق با دو پنجره نیست

زندگی یک اتاق با دو پنجره نیست …
زندگی هزاران پنجره دارد
یادم هست؛
روزی از پنجره ناامیدی
به زندگی نگاه کردم،
احساس کردم می‌خواهم گریه کنم
و روزی از پنجره امید
به زندگی نگاه کردم،
احساس کردم می‌خواهم
دنیا را تغییر دهم
عمر کوتاه ست
فرصت نگاه کردن
از تمامی پنجره‌های
زندگی را ندارم …
تصمیم گرفته‌ام فقط
از یک پنجره به زندگی
نگاه کنم، و آن هم پنجره عشق
امروز پنجره اش را باز کن
همین امروز …

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir