جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

روزی خواهد آمد

نیکی‌ فیروزکوهی

روزی خواهد آمد
که جایی‌ در مرز بین دو لحظه
پی‌ به عمقِ فاصله‌ها ببریم
کشف کنیم
نخ نما هستند رابطه‌ها
دوست داشتن‌ها چه ناگهانی
و عشق‌ها چه اتفاقی
به یاد داشته باشیم
آن روز
چشم‌ها را ببندیم
محکم تر از همیشه
ببریم نافِ دنیا را
و تنهایی‌ را به تنهایی‌ جشن بگیریم
جاودانه باد روز‌هایِ آرام ما

نیکی‌ فیروزکوهی

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir