جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

وقتی ظرف میشویی دعا کن…

پائولو کوئلیو

وقتی ظرف میشویی دعا کن. شکر کن به خاطر اینکه ظرفهایی داری که بشویی یعنی غذایی در کار بوده .

یعنی کسی را سیر کردی .

یعنی با محبت ،با عشق ،از یکی دو نفر مراقبت کردی…برایشان آشپزی کردی ،میز چیده‌ای.

تصور کن چند میلیون نفر در این لحظه ظرفی برای شستن ندارند یا کسی را ندارند که برایش میز بچینند.

پائولو کوئلیو

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir