جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

تویی باران . . .!؟

تویی باران . . .!؟

تلنگر میزند امشب . . .
کسی بر سقف این خانه

تویی باران . . .!؟
تویی مهمان ناخوانده . . .

بزن باران . . .

تو هم زخمی بزن بر زخم این خانه
بزن آهنگ زیبایت
صدای چک چکه سازت
میان کاسه خالی . . .

شکنجه میکند امشب
من تنهای زندانی
تو ای باران
از این ویرانه دل بگذر
یقین بیرون این خانه

هزاران دل هوای عاشقی دارند . . .

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir