جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

هیچ کس باور نخواهد کرد …

صادق هدایت

هیچ کس باور نخواهد کرد
به کسی که دستش از همه جا کوتاه بشود می گویند :
برو سرت را بگذار بمیر …
اما وقتی که مرگ هم آدم را نمی خواهد ، وقتی که مرگ هم پشتش را به آدم می کند
مرگی که نمی آید و نمی خواهد بیاید ؟!
همه از مرگ می ترسند ، من از زندگی سمج خودم !

زنده به گور/ صادق هدایت

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir