جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

معمولاً حرف هر چقدر سنجیده و دلنشین باشد …

معمولاً حرف هر چقدر سنجیده و دلنشین باشد
تنها بر آدم های بی غم تاثیر می گذارد
و کسانی را که اندوهگین یا خوشحال اند کمتر راضی می کند ؛
چون بیشتر وقت ها سکوت بهتر از هر واژه ای خوشحالی یا اندوه را توصیف می کند

دشمن ها / آنتون چخوف

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir