جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

در آخرین دیدار_حميدمصدق

حميدمصدق

در آخرین دیدار
تمام تاب و توانم رهیده بود از تن

اگر چه سخن از تو می گريزم را
چه بارها که به طعنه، شنیده بود از من

توان گفتن از من رمیده بود این بار چرا؟
که این جدایى ام از او نبود از خود بود
و سرنوشت من آنگونه ای که میشد بود

سخن تمام
مرا دستهای نامرئی به پیش می راندند

سخن تمام
مرا کوه و جنگل و صحرا به خویش می خواندند.

حميدمصدق

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir