آن که باورت دارد_گوته

آن که باورت دارد

آن که باورت دارد
یک قدم جلوتر از کسی ست
که دوستت دارد!
گوته