بی وفایی و خیانت…

ضعف در مهارت های اساسی زندگی ست

بی وفایی و خیانت ،
نشانه قدرت ، زرنگی و توانایی فرد نیست ؛
بلکه نشانه ی وجود مشکل در سلامت روان او
و ضعف در مهارت های اساسی زندگی ست…

البته که دوستت دارم احمق جان…

ارنستو ساباتـو

البته که دوستت دارم احمق جان، ولی آزارت می دهـم.
دلیلش هم صاف و ساده این است که دوستـت دارم.
این را می فهمـی؟
آدم کسانی را که به آنهـا بی تفـاوت است آزار نمی دهـد.

 ارنستو ساباتـو