قهر هم با تو خوش است…

قهر هم با تو خوش است

قهر هم با تو خوش است
اما برای آشتی
 حسین منزوی