هواخواه توام جانا و می‌دانم که می‌دانی…..

هواخواه توام جانا و می‌دانم که می‌دانی
که هم نادیده می‌بینی و هم ننوشته می‌خوانی
حافظ