ای کاش_ اموزنده

پستی

ای کاش انسانها همانقدر که از ارتفاع میترسیدند از پستی هم میترسیدند …!