دل نوشته_شمس لنگرودی

برخاستم از خواب
در پلکم تویی
و نمی‌دانم کجایی…


شمس لنگرودی