اندوه را آزاد گذاشت تا دوره اش را بگذراند

متن زیبا

گاهی اوقات بهتر است همه چيز را آن طور كه هست رها كرد،

اندوه را آزاد گذاشت تا دوره اش را بگذراند !

ژوان هريس