احـــسـاس خـوشـبـخـتـی نـمـی‌کـنـیـم_ اموزنده

احـــسـاس خـوشـبـخـتـی نـمـی‌کـنـیـم

آنـــقـدر کــه از دســت دادن چـیـزی مــا را افـسـرده مــی‌کـنـد ،
از داشـتـن هـمـان چـیـز احـــسـاس خـوشـبـخـتـی نـمـی‌کـنـیـم.

 ژان پل