بیچاره مترسک _ اموزنده

مترسک

بیچاره مترسک
سرتاسر سال از مزرعه مواظبت کرد …..
در آغاز فصل سرد تنش هیزم آتش کشاورز شد

پاداش وفاداری جز این نیست …!