دل نوشته_گابریل گارسیا مارکز

لیوان

تنهایی آدمها بزرگه ..

خیلی بزرگ ..

شایدم به وسعت یک دریاست ،

اما برای پر کردنش

یک لیوان محبت کافیست … !

گابریل گارسیا مارکز