بايد دروغ بگويم_عاشقانه

دوست داشتن

بايد دروغ بگويم
دوستت ندارم
بايد دروغ بگويم
دوستت دارم
تو هيچ‌چيز را
به موقع نپرسيدی!