سر به هوایت باشم_عاشقانه

سر به هوایت باشم ..

کاش آبی بودی
به رنگ آسمان،
آن‌وقت می‌توانستم یک عمر
سر به هوایت باشم ..