چقدر نوازش دست های مهربانت خوب است‎ …

نوازش دست

چقدر نوازش دست های مهربانت خوب است‎
و من چه زود دلم برای همه چیزهای خوب تنگ میشود