هی روزگار نامرد یواش دل ما به تنهایی عادت نداشت …

روزگار تنها

هــــــــــی روزگـــــار نامــــــــــرد یــــــــــواش
دل مــــــــــا بــــــــ تنهایـــــے عادتـــــ نداشــــــــــت
سپـردیمون دسـت آدم بــــــــــداش
ولــــــــــے خــــــــــب دارم بـــــراش