ادمها _ اموزنده

سیگار

آدم ها برای یکدیگر نقش سیگار را بازی میکنند
همدیگر را می کشند،
لذت می برند، دود می کنند،
تمام می کنند …………………..
و بعد از اندک زمانی، سیگاری دیگر