چشمی به تخت و بخت ندارم_ عاشقانه

چشمی به تخت و بخت ندارم…

چشمی به تخت و بخت ندارم…
مرا بس است یک صندلی برای نشستن کنار تو!