غیر از انسان هیچ چیز ارزان نیست_ اموزنده

نان

هیچکس فکر نکرد که در آبادی ویران شده دیگر نان نیست…
و همه مردم شهر بانگ برآورده چرا ایمان نیست؟!!!
و کسی فکر نکرد…
که زمانی شده است که به غیر از انسان هیچ چیز ارزان نیست!!!