ما آمده‌ایم که با حضورمان جهان را دگرگون کنیم…

نادر ابراهیمی

ما آمده‌ایم که با حضورمان، جهان را دگرگون کنیم ….

نیامده‌ایم تا پس از مرگمان بگویند از کرم خاکی هم بی‌آزارتر بود و از گاو مظلوم‌تر!

ما باید وجودمان و نفس کشیدنمان، و راه رفتنمان،

و نگاه کردنمان و لبخندزدنمان هم مانند تیغ به چشم و گلوی بدکاران و ستمگران برود …..
ما نیامده‌ایم فقط به خاطر آن‌که همچون گوسفندی زندگی کرده باشیم که پس از مرگمان،

گرگ و چوپان و سگ‌گله هر سه ستایشمان کنند ….

نادر ابراهیمی

من مرد خداحافظي هميشگي نيستم

من مرد خداحافظي هميشگي نيستم

مرا تصديق کني يا انکار
مرا سرآغازي بپنداري يا پايان
من در پايان پايان ها فرو نمي روم
مرا بشنوي يا نه
مرا جستجو کني يا نکني
من مرد خداحافظي هميشگي نيستم
باز مي گردم ؛ هميشه باز مي گردم

نادر ابراهيمي 

عشق عادت نيست_ عاشقانه

عشق عادت نيست

سخن عاشقانه گفتن دليل عشق نيست
عاشق كم است سخن عاشقانه فراوان !
عشق عادت نيست
عادت همه چيز را ويران مي كند از جمله عظمت دوست داشتن را
از شباهت به تكرار مي رسيم
از تكرار به عادت

از عادت به بيهودگي
از بيهودگي به خستگي و نفرت

نادر ابراهیمی

مشکل ِ عشق نیست_ عاشقانه

مشکل ِ عشق نیست

سِن
مشکل ِ عشق نیست
زمان نمی تواند بلور ِ اصل را کِدر کند
مگر آن که تو پیوسته برق انداختن آن را از یاد بُرده باشی!
نادر ابراهیمی