مشکل ِ عشق نیست_ عاشقانه

مشکل ِ عشق نیست

سِن
مشکل ِ عشق نیست
زمان نمی تواند بلور ِ اصل را کِدر کند
مگر آن که تو پیوسته برق انداختن آن را از یاد بُرده باشی!
نادر ابراهیمی