برگ درختان_عاشقانه

یار

برگ درختان
مَست عطر تو اند
که می ریزند
وگــــرنـه
عُریانی این همه درخت
به رُسواییش
نمــــــــــی ارزد..

مونا نبی زاده