خوش قلبی و خوش بر و پیکری زن ها

خوش قلبی و خوش بر و پیکری زن ها

خوش قلبی و خوش بر و پیکری زن ها ،
مردها را وحشی تر می گرداند تا قدرشناس !

والس خداحافظی / میلان کوندرا