مرد برای قرن ها زن را کتک زد_اشو

مرد برای قرن ها زن را کتک زد

مرد برای قرن ها زن را کتک زد . سرکوبش کرد . محکومش کرد . نادیدەاش گرفت .

و نمی دانست کە نیمی از انسانیت را نادیدە می گیرد .
نمی دانست نیمی از خودش را لە می کند .
اگر بە این نیمە اجازە دادە می شد ،

تا بە حال راههای جدیدی بە سوی آسمان گشودە بود و مرد هم می توانست با استفاده از همان راه ها بە قلەهای بالاتری از انسانیت عروج کند .
بە همین خاطر می گویم کە آزادی زن ، فقط آزادی زن نیست . بلکە بە آزادی مرد هم می انجامد . حتی بیشتر : آزادی زن ،

” بیشتر بە سود مرد است تا خود زن “

.

اشو