زندگی ترکیب شادی با غم است….

قیصر امین پور

زندگی ترکیب شادی با غم است
دوست می دارم من این پیوند را
گرچه می گویند :شادی بهتر است
دوست دارم گریه با لبخند را

قیصر امین پور

هیچ زنی احمق نیست…

تــــــوجه است توجهی مداوم...

هیچ زنی احــمق نیست

همیشه نمیشه زنهارو با پول شاد کرد

با ارزشترین هدیه که میشه به یک زن داد

تــــــوجه است

توجهی مداوم…

احتیاط باید کرد!

جای حس عاشقانه را خوب می گیرند ...

احتیاط باید کرد!
همه چیز کهنه می شود
وَ اگر کمی کوتاهی کنیم
عشق نیز!
بهانه ها
جای حس عاشقانه را
خوب می گیرند …

تنها عشق_سهراب سپهری

سهراب سپهری

و عشق
تنها عشق
مرا به وسعت اندوه زندگی ها برد
مرا رساند
به امکان يک پرنده شدن

سهراب سپهری

یک نفر با خاطراتش تیر باران می شود…

یک نفر با خاطراتش تیر باران می شود

در نگاهت رنگ آرامش نمایان می شود
آه می ترسم که دارد باز طوفان می شود
آرزوهایم ،همین کاخی که برپا کرده ام
زیر آن طوفان سنگین سخت ویران می شود
خوب می دانم که یک شب در طلسم دست تو
دامن پرهیز من تسلیم شیطان می شود
آنچه از سیمای من پیداست غیر از درد نیست
گرچه گاهی پشت یک لبخند پنهان می شود
عاقبت یک روز می بینی که در میدان شهر
یک نفر با خاطراتش تیر باران می شود