هر متفکّرِ ژرف، از فهمیده‌ شدن بیشتر می‌هراسد…

بد فهمیده شدن شاید غرورش را بیازارد

هر متفکّرِ ژرف، از فهمیده‌ شدن بیشتر می‌هراسد تا از بد فهمیده شدن.

بد فهمیده شدن شاید غرورش را بیازارد، امّا فهمیده شدن، دلش را، حسِّ همدردی اش را، حسّی را که همواره می‌گوید:

«وای! چرا شما خواهان آن-اید که روزگار بر شما به همان سختی-ای بگذرد که بر من گذشته است؟»

فردریش نیچه

مهم نيست تا كجا فرار كني….

مهم نيست تا كجا فرار كني

مهم نيست تا كجا فرار كني. فاصله هيچ چيز را حل نمي كند.
وقتي توفان تمام شد يادت نمي آيد چگونه از آن گذشتي٬ چطور جان به در برد.

حتي در حقيقت مطمئن نيستي توفان واقعا تمام شده باشد.

اما يك چيز مسلم است. وقتي از توفان بيرون آمدي ديگر آني نيستي كه قدم به درون توفان گذاشت.

 موراکامی . کافکا در کرانه

اگر جرات زدن حرف حق را نداری…

اگر جرات زدن حرف حق را نداری

اگر جرات زدن حرف حق را نداری
دست کم برای آنهایی که حرف ناحق می زنند دست نزن!

 گاندی

مردها همیشه می خواهند

اسکار وایلد

مردها همیشه می خواهند که اولین عشق یک زن باشند

ولی زن ها دوست دارند که آخرین معشوقه ی یک مرد باشند .

اسکار وایلد

به دنیا پا نهاده ای_ اوشو

اوشو

به دنیا پا نهاده ای
درست مانند:
کتابی باز، ساده و نانوشته
باید سرنوشت خود را رقم بزنی،
خود،و نه ،کس دیگر
چه کسی می تواند چنین کند؟
چگونه؟
چرا؟
به دنیا آمده ای!
هم چون یک بذر زاده شده ای،
می توانی همان بذر بمانی و بمیری،
اما، می توانی گل باشی و بشکفی،
مــــــــــــــــــی تـــــوانی
درخــــت باشـــــی و ببالــــــی !

اوشو