زندگي آن چه زيسته ايم نيست….

گابريل گارسيا ماركز

زندگي آن چه زيسته ايم نيست، بلكه همان چيزي است كه در خاطرمان مانده.
آن گونه است كه به يادش مي آوريم تا روايتش كنيم.
 گابريل گارسيا ماركز