ميگن خواب یه مرگ كوتاهه …

خواب مرگ

ميگن خواب یه مرگ كوتاهه
ولى چه فرق عجيبى است بين “مرگ” و “خواب”
وقتى “عزيزى”خوابيده دلت
مى خواد حتى هيچ پرنده اى
پر نزنه تا بيدار نشه …
و وقتى “مرده”…
دوست دارى
با بلندترين صداى دنيا
بيدارش كنى ولى افسوس….
*تا هستیم قدر همدیگر را بدانیم*