البته که دوستت دارم احمق جان…

ارنستو ساباتـو

البته که دوستت دارم احمق جان، ولی آزارت می دهـم.
دلیلش هم صاف و ساده این است که دوستـت دارم.
این را می فهمـی؟
آدم کسانی را که به آنهـا بی تفـاوت است آزار نمی دهـد.

 ارنستو ساباتـو