سر بر شانه خدا بگذار_احمد شاملو

احمد شاملو

سر بر شانه خدا بگذار
تا قصه عشق را چنان زیبا بخواند
که نه از دوزخ بترسی
و نه از بهشت به رقص درآیی
قصه عشق،
انسان بودن ماست …
اگر کسی احساست را نفهمید مهم نیست،
سرت را بالا بگیر و لبخند بزن
فهمیدن احســاس
کار هر کسی نیست!!!‌

احمد شاملو 

تنها هنگامی که خاطره ات را می بوسم ……

احمد شاملو

تنها
هنگامی که خاطره ات
را می بوسم
درمی یابم دیری است
که مرده ام
چرا که لبان خود را
از پیشانی خاطرهء تو
سردتر می یابم
از پیشانی خاطرهء تو
ای یار اي شاخهء
جداماندهء من

احمد شاملو